Avfallsbeholdere

Sikker plassering av avfallsbeholdere er avgjørende. 60 prosent av brannene i avfallsbeholdere er påsatt, og mange bygningsbranner starter ved at det tar fyr i papir, eller annet brennbart materiale som står inntil yttervegg.

Avfallsbeholdere med papir og annet brennbart materiale skal plasseres slik at brann ikke kan spre seg til bygninger. De skal stå minst fem meter fra veggen hvis ikke avfallsbeholderen er konstruert slik at en eventuell brann ikke sprer seg.

Det er viktig at du sjekker kravet i sikkerhetsforskriften hos ditt forsikringsselskap. Ved brann som følge av brudd på forskriftene, kan erstatningen reduseres eller falle bort.

Pass også på at det ikke er mulig for uvedkommende å kaste søppel, eller brennbart materiale i beholdere som står inntil husveggen. Når borettslag skal utbedre søppelanlegget sitt, bør lukkede og nedgravde systemer vurderes.

Forsikringsselskapene, DSB og NBF har laget et faktaark om sikker plassering av avfallsbeholdere til bruk for blant annet landets brannvesen