Sikker plassering av avfallsbeholdere

60 prosent av brannene i avfallsbeholdere er påsatt og mange bygningsbranner starter ved at det tar fyr i papir, eller annet brennbart materiale som står inntil yttervegg.

Forsikringsselskapene, DSB og NBF har laget et faktaark om sikker plassering av avfallsbeholdere til bruk for blant annet landets brannvesen.

Avfallsbeholdere med papir og annet brennbart materiale skal plasseres slik at brann ikke kan spre seg til bygninger. De skal stå minst 5 meter fra veggen hvis ikke avfallsbeholderen er konstruert slik at en eventuell brann ikke sprer seg.

Sjekk kravet i sikkerhetsforskriften, for ved brann som følge av brudd på forskriftene, kan erstatningen reduseres.

Pass også på at det ikke er mulig for uvedkommende å kaste søppel, eller brennbart materiale i beholdere som står inntil husveggen. Når borettslag skal utbedre søppelanlegget sitt, bør lukkede og nedgravde systemer vurderes.

Forslag til sikkerhetsforskrift for oppbevaring av avfall og lagring av brennbart materiale

De fleste selskapene har en sikkerhetsforskrift for sikker lagring av avfall og brennbare materialer. Det er en viss variasjon i kravene til avstand fra byggverk til lagringssted fra selskap til selskap. Denne forskjellen gjør at næringsdrivende som flytter fra et selskap til et annet, må etablere ny sikker oppstillingsplass for flyttbare avfallsenheter eller opplag av...

Moderne avfallsinnsamling i urbane områder

Moderne avfallsinnsamling i urbane områder   Finans Norge: Kretsløpsøkonomi handler også om effektiv avfallsinnsamling og håndtering av avfall. KS Bedrift: Økt bruk av moderne avfallsinnsamling i urbane områder vil bidra til redusert utslipp til jord, luft ...