Avfallsbedrifter

Denne veiledning er etablert av Finans Norge Forsikringsdrift og FG Skadeteknikk og angir generelle minimumskrav som en avfallsbedrift normalt må ha etablert og dokumentert som grunnlag for å få etablert forsikring.

Type og omfang av sikringstiltak må underlegges en individuell vurdering og tilpasses stedlige forhold. En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) vil være et godt verktøy for denne vurderingen.