Vilkår for bruk av FG-kontroll

FG-kontroll

FG-kontroll er en del av Finans Norge Forsikringsdrift som er hovedorganisasjonen for landets forsikringsselskaper. FG står for Forsikringsgodkjent.

Formål

Hovedformålet med FG-kontroll er å samle informasjon om skadeforebyggende tiltak ved å
dokumentere installerte anlegg og gjennomførte kontroller av elanlegg, brannalarmanlegg
og slokkesystemer.

FG-kontroll tilbyr å tilgjengeliggjøre for allmennheten en liste over godkjente fagpersoner og
kontrollører som kan gjennomføre ulike kontrolloppdrag for eier av eiendommer, til det
formål at eier av eiendommer kan få å tegne forsikring fra forsikringsselskaper og/eller møte
de krav som forsikringsselskapene stiller.

Videre fører FG-kontroll et register over rapporter på gjennomførte kontroller utført av
fagpersoner listeført av FG. Rapportene er tilgjengelige for de forsikringsselskaper og banker
som er tilknyttet systemet, eier av eiendommen der kontrollen er utført, samt kontrolløren
selv. Registeret tjener det formål at forsikringsselskaper raskt og effektivt kan søke opp en
eiendom, kartlegge status på registrerte anlegg og undersøke eventuelle rapporter, og igjen
benytte denne informasjonen i sin risikovurdering ved utstedelse/oppfølging av forsikringer.
Dette igjen for å redusere risikoen for brannskader. Eier av eiendommen vil på sin side
benytte rapportene til å dokumentere at kontroll av sikringsanlegg er utført.

Forsikringsselskapene kan også benytte FG-kontroll til å komme i kontakt med kontrollører
ifbm ønske om en kontroll, eller formidle kontakt mellom eier av eiendom og kontrollør til
samme formål.

Hvem har tilgang til FG-kontroll

Sertifiserte foretak og personell i henhold til FG-ordninger skal registrere kontrollrapporter i
systemløsningen. Eier av registrerte anlegg og bygninger får tilgang til sine opplysninger.
Forsikringsselskapene og forsikringsmeglere har tilgang til databasen og får informasjon om
skadeforebyggende tiltak. Brannvesen har tilgang til FG-kontroll til bruk i forbindelse med tilsyn av sikringsanlegg.

 

Eier av eiendom

Bruk

Eier av eiendommens anlegg får tilgang til FG-kontroll for å opprettholde oversikt over sine
anlegg, ha tilgang til dokumentasjon og kunne følge dem opp på en nødvendig måte. Eier
kan benytte systemet til å finne frem til FG-sertifiserte foretak med fagpersoner for å bestille
nye kontroller, til å utføre andre oppfølgingsoppgaver som vedlikehold og iverksette
avvikslukking i dialog med kontrollør.

Ved å ha et anlegg registrert i FG-kontroll gir det tilgang for eier og hovedbruker.
Det stilles ikke annet krav enn at minst et sikringsanlegg er FG-kontrollert eller prosjektert
for å bli registrert.

Personvern

Det å benytte seg av systemet FG-kontroll forutsetter bruk av personopplysninger.
De personopplysninger til eier av eiendom som benyttes er: navn, telefonnummer,
epostadresse, adresse, bygningsnummer inklusiv Gnr/Bnr/Knr, og eventuelle bilder fra
vedlegg.

Personopplysningene fremkommer i rapportene kontrollørene legger inn i systemet. Samt at
eier selv kan legge inn kontaktopplysninger etter eget ønske i sin profil i systemet. På denne
måten gis eier kontroll over personopplysningene i systemet, og kan logge inn og endre
opplysningene slik han ønsker.

Rapportene fra kontrollørene inneholdende personopplysninger blir utlevert fra
kontrollørene som selvstendig behandlingsansvarlig til FG-kontroll.
FG-kontroll på sin side benytter opplysningene til følgende formål:

 • Redusere risikoen for brannskader
 • Søke status forsikringsobjekt, risikovurdering for forsikringsavtale mot
  nye/eksisterende kunder hos forsikringsselskap
 • At rapportering utføres med riktig hyppighet, samt valg av sertifiserte kontrollører
 • Effektivt formidle kontakt mellom sertifisert kontrollør og eier av eiendommen

Finans Norge Forsikringsdrift er selvstendig behandlingsansvarlig for personopplysningene i
FG-kontroll systemet, og behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse, jfr.
personvernforordningen artikkel 6 bokstav f. De berettigede interessene som forfølges er å
redusere fare for brannskader for alle involverte parter, samt å hjelpe forsikringsselskapene
med å klarlegge risiko rundt dette. Dette innebærer å forvalte og føre register over rapporter
fra kontrollører med status på ulike anlegg, samt legge til rette for kommunikasjon mellom
eiere av eiendommer og kontrollører slik at kontroller kan og vil bli utført. For å oppnå dette
er det nødvendig å innhente navn, adresse og kontaktopplysninger til eiere av eiendommen,
slik at man har en forventing om hvor risikoen foreligger.

Ønskes personopplysningene rettet, kan dette gjøres ved å logge inn og redigere
opplysningene under «Min profil».

Ønskes opplysningene slettet, eller det foreligger andre spørsmål knyttet til personvern bes
FG-kontroll kontaktes per epost: personvern@finansnorge.no.

Personopplysninger om eier av eiendom som fremkommer i systemet, blir lagret frem til
eier, forsikringsselskap eller kontrollforetak melder ifra at objektet har byttet eier.
Personopplysninger fremkommende i kontrollrapporter blir lagret i 13 år iht. den ytre
rammen av foreldelse i foreldelsesloven.

Vi gjør oppmerksom på at personopplysningene som fremkommer i den enkelte
kontrollrapport kan utleveres til brannvesenet i deres arbeid der eier av eiendom får
branntilsyn på sitt anlegg. Finans Norge Forsikringsdrift anser å ha berettiget interesse i å
utlevere denne informasjonen til brannvesenet, jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr.1
bokstav f. Ved å gi brannvesenet tilgang til databasen inneholdende rapportene vil føre til en
effektivisering av brannvesenets tilsyn og planlegging av forebyggende tiltak, som igjen vil
bidra til høynet fokus på sikringsanlegg og reduksjon av risiko for brann.

Fagperson

Bruk

For å få være en del av ordningen FG-kontroll, og få tildelt en bruker til systemet, kreves at
fagpersonen kan fremlegge dokumentasjon på tilstrekkelig sertifisering iht. FG-ordningene
og evt. myndighetskrav som foreligger for å være FG-registrert.

Fagpersonen som bruker systemet vil få tildelt innloggingsinformasjon fra FG-kontroll, etter
fremlagt dokumentasjon på et tjenstlig behov for innloggingen.

Den som har tilgang til systemet, logger seg på med brukernavn og passord. Brukernavn og
passord skal ikke gis videre til uvedkommende.

Personvern

For å kunne benytte FG-kontroll systemet for fagpersoner, forutsetter det bruk av
personopplysninger.

De personopplysninger til fagpersoner som benyttes er: navn, telefonnummer og
epostadresse. Fagpersonen legger selv inn disse når han oppretter en bruker, og de vil
fremkomme av hans opprettede rapporter.

Ved å legge inn personopplysningene godtas det at de benyttes til følgende formål:

 • Tilgjengeliggjøres for allmennheten i liste over sertifiserte fagpersoner på FG￾kontrolls nettside.
 • FG-kontrolls register over utførte rapporter fra kontroller av sikringsanlegg.
 • Få tilsendt informasjon og kursinvitasjoner fra FG-kontroll via epost.
 • Personopplysningene tilgjengeliggjøres for de tilknyttede forsikringsselskap slik at de
  kan ta kontakt ved behov for kontroll, eller videreformidle kontaktinformasjon til
  eiere av eiendommer.

Finans Norge Forsikringsdrift er behandlingsansvarlig for personopplysningene i systemet, og
behandlingsgrunnlaget for å benytte fagpersoners personopplysninger er således denne
brukeravtalen, jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Ønskes personopplysningene rettet, kan dette gjøres ved å logge inn og redigere
opplysningene under «Min profil».

Ønskes opplysningene slettet, eller det foreligger andre spørsmål knyttet til personvern bes
FG-kontroll kontaktes per epost: personvern@finansnorge.no.

Personopplysningene vil bli oppbevart i systemet så lenge sertifiseringen er aktiv, eller til
person/foretak ønsker det fjernet. Personopplysningene som fremkommer av rapporter vil
bli oppbevart i maksimalt 13 år iht. den ytre rammen av foreldelse i foreldelsesloven.
Det bemerkes også at fagpersoner selv er behandlingsansvarlig for personopplysninger
tilhørende eierne av eiendommen som de legger inn i FG-kontroll systemet. De har dermed
et selvstendig ansvar for å sikre at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt i henhold til det til
enhver tid gjeldende lovverk.

Vi gjør oppmerksom på at personopplysningene som fremkommer i den enkelte
kontrollrapport kan utleveres til brannvesenet i deres arbeid der eier av eiendom får
branntilsyn på sitt anlegg. Finans Norge Forsikringsdrift anser å ha berettiget interesse i å
utlevere denne informasjonen til brannvesenet, jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr.1
bokstav f. Ved å gi brannvesenet tilgang til databasen inneholdende rapportene vil føre til en
effektivisering av brannvesenets tilsyn og planlegging av forebyggende tiltak, som igjen vil
bidra til høynet fokus på sikringsanlegg og reduksjon av risiko for brann.

Ansvar

Fagpersoner er selv ansvarlig for at informasjonen de legger inn i FG-kontroll systemet er
lovlig innhentet og korrekt.

Informasjonen i FG-kontroll skal kun benyttes ifbm kontroll- og/eller prosjekteringsoppdrag,
og skal kun være tilgjengelig for ansatte med tjenstlig behov.

Informasjonen skal ikke deles med andre aktører, og skal ikke benyttes til salgsformål.
Fagpersoner er ansvarlig for å ha lest brukeravtalen, kjenne formålet med bruken, og vite at
systemet behandler personopplysninger.

Konsekvenser ved brudd på vilkårene

Brudd på bestemmelsene i denne avtalen kan føre til at fagpersonen umiddelbart blir
utestengt av FG-kontroll, eller at det mottas varsel om utbedring av forholdet innen en gitt
frist.

Opphør av avtalen

Ved utløpt eller ikke lenger gyldig sertifisering gis det ikke tilgang til FG-kontroll. FG
Skadeteknikk har anledning til å begrense tilgang til FG-kontroll.

Brannvesen

For å kunne benytte FG-kontroll systemet for ansatte i brannvesenet, forutsetter det en
personlig innlogging til systemet. Den som har tilgang til systemet, logger seg på med
brukernavn og passord. Brukernavn og passord skal ikke gis videre til uvedkommende.

Systemet benytter også personopplysninger. De personopplysninger til brannvesenet som
benyttes er: navn og epostadresse. Den ansatte i brannvesenet legger selv inn disse når han
oppretter en bruker eller ber om brukertilgang. Formålet med bruken av
personopplysningene er at de er nødvendige for å gi brukeren av FG-kontroll den
nødvendige tilgang slik at jobben kan utføres.

Personopplysningene står brukeren selv fritt til å redigere under «Min side». Ellers vil
opplysningene og brukeren bli slettet etter lang tids innaktivitet, eller ved at personen selv
ber om å bli slettet.

Forsikring

For å kunne benytte FG-kontroll systemet for ansatte i forsikring og
forsikringsmeglerforetak, forutsetter det en personlig innlogging til systemet. Den som har
tilgang til systemet, logger seg på med brukernavn og passord. Brukernavn og passord skal
ikke gis videre til uvedkommende.

De personopplysninger som her benyttes er: navn og epostadresse. Den ansatte i forsikring
legger selv inn disse når han oppretter en bruker eller ber om brukertilgang. Formålet med
bruken av personopplysningene er at de er nødvendige for å gi brukeren av FG-kontroll den
nødvendige tilgang slik at jobben kan utføres.

Personopplysningene står brukeren selv fritt til å redigere under «Min profil». Ellers vil
opplysningene og brukeren bli slettet etter lang tids innaktivitet, eller ved at personen selv
ber om å bli slettet.

Som innlogget får den forsikringsansatte eller forsikringsmegleransatte tilgang til
personopplysninger tilhørende eiere av eiendommer og kontrollører. Forsikringsforetaket
har et selvstendig ansvar for å sikre at personopplysningene håndteres lovlig, og at
personvernet er tilstrekkelig ivaretatt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk.

Informasjonen i FG-kontroll skal kun benyttes i ervervsvirksomhet, og skal kun være
tilgjengelig for ansatte med tjenstlig behov. Informasjonen skal ikke deles med andre
aktører, og skal ikke benyttes til salgsformål.