Søpla tar fyr

Publisert

Søppelkasse plassert rett ved trevegg

Når søppelkassen plassers rett foran en trevegg som her, er det uheldig med tanke på brann.

Påsatt brann er den viktigste enkeltårsaken til brann i kommunale bygg, og står for mer enn halvpartene av brannene. Finans Norge Forsikringsdrift står sammen med forsikringsselskapene bak en ny veileder som skal bidra til færre branner i kommunale bygg.

Brannforebygging er et av forsikringsselskapenes viktigste oppdrag.

– I veilederen er det blant annet beskrivelser av hvordan avfallsbeholdere skal plasseres forskriftsmessig, sier direktør for bygning i Finans Norge Forsikringsdrift, Hildegunn Bjerke.

En rekke påsatte branner begynner nettopp i avfallsbeholdere.

Forsikringsselskapene stiller gjennom sikkerhetsforskrifter krav som reduserer konsekvensene ved påsatte branner. Men det er fremdeles mange brudd på sikkerhetsforskriftene på norske skoler, barnehager, idrettshaller og ved forsamlingshus.

En rekke steder står avfallsbeholderne plassert helt feil. En feilplassering kan være avgjørende for om det blir en storbrann som sprer seg til hele bygningen etter at det tar fyr i søppeldunken, eller om brannen stopper der.

Avvik kan gi avkortning

Hvis det er årsakssammenheng mellom avvik fra en sikkerhetsforskrift, vil det kunne bli avkortning i erstatningsbeløpet.

–  Det blir vurdert i hvert enkelt tilfelle om en sikkerhetsforskrift er butt.  Hvis en bygningsbrann startet i avfall eller løst brennbart materiale som ikke er håndtert i henhold til sikkerhetsforskriftene, vil det kunne foretas avkortning i erstatningsbeløpet, sier Bjerke.

Stor spredningsfare

Undersøkelser viser at brann i en trillbar avfallsbeholder, under gitte forutsetninger, kan utvikle like mye varmeenergi som en brann i en middels stor bil. Strålingseffekten gjør at brann i en avfallsbeholder kan smitte inntil 4 meter sideveis. Det er målt temperaturer på over 400 grader 6 meter over brannen. Dette betyr blant annet at brann i en avfallsbeholder kan spre seg for eksempel til takutstikk. I tillegg vil vind kunne bidra til brannspredning.

Kommunen skal:

  • Sørge for å formidle relevant informasjon til aktuelle personer/enhetsledere.
  • Presisere enhetslederes ansvar for sikkerhet og skadeforebygging på egen avdeling.
  • Selv sjekke at sikkerhetsforskriftene blir overholdt.
  • Foreta egen risikovurdering av faren for påsatt brann.
  • Fjerne avfallsbeholdere på vegg hvor det kan være fare for brannspredning.
  • Låse fast eller låse inn trillbare/flyttbare avfallsbeholdere der det kan være fare for brannspredning.
  • Sørge for å lagre brennbart materiale slik at det ikke medfører noen fare for antennelse og spredning til bygg.
  • Sørge for at midlertidige containere for eksempel i forbindelse med rehabilitering eller oppussing plasseres i trygg avstand fra bygg.
  • Avtale låsing av avfallsbeholdere med renovatøren. Bruk ved behov masternøkkel. Sørge for at de som leier kommunale bygg er innforstått med hvilke krav som gjelder, og sjekke at de blir etterfulgt.