Seminar om oljeutslipp til grunnen

I lokalene til KS Agenda sine lokaler ble seminar om oljeutslipp til grunnen holdt 20. mai 2014. Det var omtrent 50 fremmøtte fra skadesaneringsbransjen, takstbransjen og forsikringsnæringen.

Seminarprogram om oljeutslipp til grunnen

Lasse Tenden, NHO Service, ønsket velkommen til seminaret. Det ble gitt en orientering om bakgrunnen for arbeidet med oljeutslipp i grunnen og hvem som har vært med i arbeidet som har gitt et konkret resultat - tiltaksplanen. Det er en god dialog mellom Miljødirektoratet, skadesaneringsselskaper og forsikringsnæringen, da det er mange forhold, praktiske og juridiske, som må avklares.

Innlegget til Tenden, NHO Service

Frode Frostvin fra Kystverket orienterte om deres virkeområde. Kystverket er en statlig innstans ved all akutt forurensning til grunn, vann og luft. Deres beredskap er dimensjonert for de store hendelsene.

Aksjonsplikten ble gjennomgått. Kommunene er ansvarlige, koordinert via IUA, ved lokale hendelser. Dette er normalt via brannvesenet. Den ansvarlige rydder opp og betaler, men allers først må det varsles via 110-sentralene. Kystverket kan ta over hendelsen, men normalt kun de store hendelsene.

Bruk av saneringskjemikalier vurderes av Kystverket, som normalt sender dette videre til Miljødirektoratet. Behandlingstid hos Kystverket er kort, men Miljødirektoratet trenger noe mer tid.

Kystverket har 24 timers beredskapsvakt som vurderer hendelsene. Ved akutt forurensing er det viktig at det ryddes opp. Tiltaksplanen må ikke sendes inn umiddelbart, som må komme fra grunneier/ansvarlig forurenser.

Kystverket har telefonnr.: 33 03 48 00 og e-post: vakt@kystverket.no

Innlegget til Frostvin, Kystverket

Gunnhild Preus-Olsen fra Miljødirektoratet orienterte om hva de trenger av opplysninger. Miljødirektoratet vurdere om det er behov for saneringskjemikalier. Det er flere aspekter som må vurderes: 

  • Er bruken av kjemikaliet noe som fører til en nevneverdig ulempe, i form av kjemikaliet i seg selv og hvilken effekt kjemikalie har på grunnen?
  • Vil kjemialiet føre til at oljen løses opp ytterligere og føre til økt skade?
  • Kan dette spres i miljøet, eksempelvis grunnvann og videre til drikkevann?

Antibiotikaresistens i mikroorganismene, ønsker ikke å tilføre noe nytt og andre problemer. Oljeutslipp med høy pH, da får du enda større forurensing.

Det kreves detaljert informajson til Miljødirektoratet når de skal vurdere løsningene:

  1. Er dette kjemikaliet faktisk nødvendig å bruke? (Alltid mekaniske tiltak først.)
  2. Lokale forhold. Risiko for spredning av kjemikalie- og oljeholdig vann.
  3. Detaljert beskrivelse av gjennomførelse. (Spesielt info om mikroorganismer, volum på konsentrat, hvor stort volum det blir totalt med vann, antall skyllinger, hvordan skal det tilsettes og hvordan skal det samles opp mv.)
  4. Hvor effektiv er oppsamlingen av kjemikalie- og oljeholdig vann. (Dette er noe av det viktigste, altså oppsamling, risikoen for spredningen, tap til grunnen må være særskilt spesifikt - worst case, hvordan kontrolleres dette, måles det hvor mye som samles opp mv.)   
  5. Håndtering av forurenset vann. (Må også her detaljert beskrive hvorfor hva velges.)
  6. Målinger og dokumentasjon. (Prøvetaking må gjøres, omfanget kan kreve en overvåkning i etterkant.)

Det må kunne vises til at det er blitt gjort som beskrevet, for man er fortsatt ansvarlig iht. forurensingsloven. Grundig dokumentert og begrunnet. Jo dårligere dokumentasjon, jo lengre saksbehandlingstid.

Miljødirektoratet har midler til å rense opp forurenset grunn når grunneier/forurenser ikke er identifisert, hvor det er grovt urimelig at en skadelidt skal dekke utgiftene.

Innlegget til Preus-Olsen, Miljødirektoratet

Thomas Hartnink gjennomgikk tiltaksplanen. Klikk her for tiltaksplanen. Miljødirektoratet har en veileder om temaet, se www.miljodirektoratet.no.

Det er behov for ytterligere klargjøring om hva som skal dokumenteres, og bruk av tiltaksplanen. Kompetanse er også et stikkord, for å sikre effektive rutiner.

Det ble gjennomgått tre aktuelle caser.

Det var et klargjørende seminar med god erfaringsutveksling. Videre arbeid utføres av den nedsatte arbeidsgruppen.