Seminar om oljeskader i grunnen

Det ble avholdt et fagseminar 11.3.2015 i lokalene til Recover AS i Lier om oljeskader på land, samt pågående revisjons- og standardiseringsarbeid om prosedyrer og standarder innen skadesanering.

Bjørn Herlofsen og Pål Nygaard ønsket velkommen før Lasse Tenden tok over som ordstyrerer og orienterte om agendaen.

Gunnhild Preus-Olsen fra Miljødirektoratet

Opprydding i forurenset grunn

Nedgravde oljetanker er en av de vanlige kildene til oljeforurensning. Skjer ofte i private hager, oppdages ofte ikke før man kjenner lukten, vanlig å bruke saneringsmidler/kjemikalier, det er en utfordring. Bruk av midler utløser krav til søknadsplikt. Søknad skal sendes Kystverket.

Hvordan tiltaket skal gjennomføres er viktig mtp rensemetode og spredningsreduserende tiltak. Stedsspesifikke vurdering av spredningsfare er viktig eksempelvis grunnvannsforhold?

Iht. § 11 og 8 gjør MD sin vurdering av søknaden ut i fra. Vil det gi en nevneverdig ulempe for mennesker og miljø – selve saneringsmiddelet og spredningen?

Hovedregelen er mekanisk fjerning!

Lasse Tenden fra NHO Service og Øystein Ree fra Gjensidige

Felles "stadarder"

I 2009/2010 startet et samarbeid om felles «standarder». Det er laget en for oljeskader og tiltaksplan til Kystverket. Forsikring har besluttet at det er hensiktsmessig at alle skader skal meldes i fra om. Ansvarlig forurenser skal varsle til brannvesen/110. Dersom den ikke gjør det er neste ledd plikt til å varsle. Juridisk ansvarlig er uansett eier av forurensingen. Det er viktig at den profesjonelle parten, forsikring, takst, sanering, må følge opp varslingsplikten.

Hver gang man får en oljeskade skal tiltaksplanen fylles ut. Det bør man enes om. Forsikring anser oljeskader som krevende, normalt blir det store kostnader. Kommunen er ansvarlig for nedgravd tank. Dette er ikke spesielt godt kjent. Mange saker går til kommunen, men de har ofte dårlig beredskap.

Viktig med en utfyllende søknad til MD som gir de et helhetlig bilde av skaden, for en effektiv saksbehandling. Behandlingstiden er minst 3 uker per nå.

Kvalitetssystem skadesanering

Kontinuerlig søken etter økt effektivitet i hele verdikjeden, og reduserte kostnader. Felles standarder bidrar til å effektivisere arbeidet.

Flommen i Gudbrandsdalen for tre år siden kartla at det var behov for mer standardisering, det er igangsatt. Et resultat er «standard» for fukt og vannskader.

Det er også under utarbeidelse standard (ikke godkjente per nå) for:

  • dødsfall
  • asbest
  • olje
  • fukt
  • brann – bygning og innboskade
  • rengjøring bygning

Revisjon hvert tredje år.

Prosedyre for dialog med kunden, hvem (forsikring og sanering) av den proffe aktøren informerer om hva til kunden/skadelidt avklares i løpet av april. Det vil bli lagt ut eksempel på infoskriv fra skade inntreffer til skade er utbedret.Sluttbruker/skadelidt må ha nødvendig info.

Fuktteknikkerutdanning som bygger på tømmerutdanningen skal igangsettes på Høgskolen Oslo og Akershus. Mål om at dette tilbudet er på plass høsten 2016.