Arbeidsinstruks fra 1.1.2015

Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider skal fylles ut i fellesskap før arbeid utføres utenom spesielt tilrettelagte brannsikre rom. Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om at arbeidet kan utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt.

Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider per 1.1.2015

Det er lagt til et nytt krav om at arbeidsinstruks skal benyttes fra 1.1.2015, for å sikre at det foretas en risikovurdering og at sikkerhetskravene oppfylles før, under og etter at arbeidet er avsluttet.

Denne arbeidsinstruksen eller tilsvarende instruks, som inneholder minst det samme skal benyttes.

Det vil bli laget en utfyllbare pdf-versjon.