FG-regler for automatiske lekkasjestoppere

Orientering
Antallet vannskader er økende. I 1974 var de samlede erstatningene etter vannskader 75 mill. kr. Det tilsvarer 385 mill. kr i 2008. (KPI-justert erstatningsbeløp.) De samlede utbetalingene i 2008 var imidlertid 2.566 mill. kr. Erstatningsvolumet har altså blitt vel 6 ganger høyere. Denne økningen er langt større enn for brann, innbrudd og motorvogn.I 2014 var utbetalingene 3.566 mill. kr.

Gjeldende FG-regler for automatiske lekkasjestoppere er tilgjengelige her.

FG-attest lekkasjestopper

Etablering av godkjennelsesordning

Et tiltak for å redusere antall vannskader er å etablere godkjennelsesordning for lekkasjestoppere. Formålet med reglene er å redusere konsekvensen av vannskader.

Overensstemmende med beslutning i Bransjestyre risiko og skade (BRS) har Finans Norge, FG Skadeteknikk og representanter for forsikringsselskapene utarbeidet FG-regler for lekkasjestoppere.

Reglene spesifiserer krav til lekkasjestoppere for bruk i alle typer bygninger. Reglene vil være til hjelp for forbrukeren/forsikringskunden til å velge et godt egnet produkt som oppfyller myndighetenes krav.
Antallet vannskader er økende. Det er nødvendig å gjøre tiltak for å redusere antall vannskader. Et tiltak er etablering av godkjennelsesordning for lekkasjestoppere.

Myndighetskrav

1.7.2010 ble forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) tilhørende plan- og bygningsloven (pbl) gjort gjeldende. § 13-20 i byggteknisk forskrift stiller krav til sikring av vanninstallasjoner mot vannskader.
 
En FG-godkjent lekkasjestopper vil være løsningen for å oppfylle myndighetenes krav.