Nytt fra FG

Ny veileder og kravdokument fra FG

FG har sammen med Glass og Fasadeforeningen utarbeidet et veiledningsdokument for montering av trygghetsruter. Sammen med veiledningen har også FG oppdatert kravdokumentet til trygghetsruter, FG-300:2

FG utvikles og moderniseres

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd erstattes av FG Skadeteknikk hvor varemerket FG står for forsikringsgodkjent. 

Ny forskrift fra DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har kommet med en ny forskrift om brannforebyggende tiltak.

Vannskademøte for forsikringsselskapene

Bakgrunnen for møtet: Antallet vannskader er for høyt. Et økt fokus på dette problemet fra alle forsikringsselskaper kan være nyttig. Med det som utgangspunkt ble det tatt initiativ til et fellesmøte. I møtet ble det orientert om  Vannskadekontoret  som jobber bredt med å forebygge vannskader, utførte, påbegynte og kommende prosjekter. Det var 25 representanter fra 15...

Regler for slokkesystemer

FG har fått ny nettside og i den forbindelse foregår det en del struktureringsarbeid. Vi har for en periode valgt å samle reglene for slokkesystemer i en nyhetssak for å ha alt samlet på ett sted.

Regler for brannalarm

FG har fått ny nettside og i den forbindelse foregår det en del struktureringsarbeid. Vi har for en periode valgt å samle sertifiseringsreglene for brannalarm i en nyhetssak for å ha alt samlet på ett sted.

Regler for landbruksalarm

Den 7. utgaven av regelverket er gjeldende fra 17.6.2009. Det er kun gjort tilpasninger i regelverket, og ingen nye strengere krav er innført.

Ny stortingsmelding om brannsikkerhet

Målrettet satsing på forebyggende arbeid skal forhindre og redusere konsekvensene av branner. Det er regjeringens hovedstrategi i den nye stortingsmeldingen om brannsikkerhet. – De siste par årene har vi i Norge hatt det høyeste antallet omkomne i brann på...

Kameraovervåking – invitasjon til høring

Representanter fra vaktselskaper, leverandører, installasjonsbedrifter, Alarmgrossistenes forening og Norsk teknologi har laget forslag til en bransjespesifikasjon for kameraovervåkingsanlegg.

44 prosent erstatningsvekst for villainnbrudd

Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger for bolig- og hytteinnbrudd økte med 27 prosent fra 2007 til 2008, viser ny statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). For villainnbrudd var erstatningsøkningen på hele 43,8 prosent.

Nye nettsider

FG har fått ny nettside. Nettsiden ble publisert 17. april 2009. Det kan være enkelte feil og mangler. Gi beskjed om det er noe du savner, benytt e-post:  fg@fnh.no

Rekordstore utbetalinger etter branner

Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger etter branner ble rekordstore 4,75 milliarder kroner i 2008. Det utgjør en økning på hele 20,4 prosent sammenlignet med 2007. - Dette er en urovekkende økning. Erstatningsbeløpene har kommet opp i 1000 kroner pr. nordmann, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

For mange branner i landbruket

- Dette er en beklagelig utvikling. Vi er skuffet over at tiltakene vi gjør for å bedre brannsikkerheten ikke har fått bedre resultater, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag om de mange landbruksbrannene. Ett av de nyeste tiltakene er sikring av...

FG-eksamen i innbruddsalarm: Påmeldingsfrist 15. desember

Husk påmeldingsfristen til vårens kurs som leder frem til FG-eksamen i innbruddsalarmanlegg. Tirsdag 15. desember er siste frist for vårsemesteret 2010. Kurset er et samarbeid med BI Forsikring . Nytt av året er en (ikke obligatorisk) samling 26. april 2010...

Nye IAS-symboler

Det har kommet nye IAS-symboler til innbruddsalarmregelverket fra 2006. Symbolene finnes i bilag 6 i innbruddsalarmregelverket. IAS-symbolene brukes som grunnlag for prosjektering av innbruddsalarm.

Nordisk standard for boligsprinkler

Første del av standarden er klar for publisering 1. desember. Den utgis som nasjonal standard i Norge, Danmark og Sverige. Denne delen spesifiserer krav og gir anbefalinger for dimensjonering, installering og vedlikehold for boligsprinkling i byggverk. Den ...

FG-veiledning for vanntåkesystemer

For å sikre trygge og sikre installasjoner av vanntåkesystemer er det utarbeidet en FG-veiledning for vanntåkesystemer. Hovedhensikten med denne veiledningen er å gi informasjon om minimumskrav for vanntåkesystemer som kan aksepteres av forsikringsselskapene som et risikoreduserende tiltak.

Sprinkleranlegget slokket brannen!

Det begynte å brenne i en leilighet. Arnestedet var sengen. Det er installert sprinkleranlegg i boligkomplekset. Bildet viser at skadeomfanget er begrenset. Brannvesenet gjorde en god RVR-innsats.  

Kontroll av brannalarmanlegg

Alle brannalarmanlegg skal kontrolleres hvert år av FG-godkjent kontrollfirma . Med kontroll menes å undersøke om brannalarmanlegget samsvarer med prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende samt risiko og bruk av brannobjektet.