Nytt fra FG

Moderne avfallsinnsamling i urbane områder

Finans Norge: Kretsløpsøkonomi handler også om effektiv avfallsinnsamling og håndtering av avfall. KS Bedrift: Økt bruk av moderne avfallsinnsamling i urbane områder vil bidra til redusert utslipp til jord, luft og vann. I tillegg vil det minimere brann- og...

Oppdaterte krav til låsesmeder

Foreningen Norske Låsesmeder (NL) har revidert sine vedtekter. FG-regler for låsesmeder, FG-301:2, er med dette oppdatert. I tillegg er det gjort noen presiseringer og endring i overgangsperioder.

Vannskademøte for forsikringsselskapene

Bakgrunnen for møtet: Antallet vannskader er for høyt. Et økt fokus på dette problemet fra alle forsikringsselskaper kan være nyttig. Med det som utgangspunkt ble det tatt initiativ til et fellesmøte. I møtet ble det orientert om  Vannskadekontoret  som jobber bredt med å forebygge vannskader, utførte, påbegynte og kommende prosjekter. Det var 25 representanter fra 15...

Nye B-krav

FG-innbrudd har i samarbeid med representanter fra forsikring, Foreningen norske Låsesmeder (NL), samt Glass og fasadeforeningen vært med på å ta frem de nye B-kravene.

Forside B-krav. Faksimile.

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere

FGs regler for automatiske lekkasjestoppere sendes med dette på høring. Høringsutkast FG-regler for automatiske lekkasjestoppere   Benytt kommentarskjema ved tilbakemelding Frist 23.3.2015

Sertifiseringkurs og eksamen for brannalarm

FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg ble iverksatt fra 1.januar 2015. Dette er nye FG-regler for sertifisering av personell innen automatiske brannalarmanlegg. Les mer om hvordan du som tidligere har FG-eksamen kan bli resertifisert innen 31.12.2015 eller du ikke har FG-eksamen fra tidligere, men ønsker å bli sertifisert.  Presentasjon av ny brannalarmordning

Utredning: Innstøping av sprinklerrør

Direktoratet for byggkvalitet har gitt Teknologisk Institutt i oppdrag å vurdere bruken av innstøpte systemer sett opp i mot krav til lekkasjesikring og mulighet for utskiftning. Hele rapporten er tilgjengelig her.    

Tillatt med bruk av åpen flamme

Det har vært unyanserte artikler i ulike medier som fremstiller sikkerhetsforskriftens krav på ulik måte. - Det er tillatt å bruke åpen flamme ved utførelse av varme arbeider med enkelte forbehold, presiserer fagdirektør Hildegunn Bjerke.  – Det viktigste e...

Skadar frå lynnedslag fordobla på tre år

Skadar som følgje av lynnedslag dobla seg i åra 2011 til 2014. I fjor vart det registrert over 18.000 lynskadar her i landet, og over halvparten av dei skjedde i feriemånadene juli og august. NRK har en nettsak om lynskader og det var en nyhetssak 6.7.2015,...

Nye regler fra FG-innbrudd

FG-innbrudd har revidert to eksisterende regler. Revisjonen omfatter følgende dokumenter: Sikring mot ran Merkesystemer for kjøretøy og fritidsbåter

FG-veiledning for vanntåkesystemer FG-950:3

Utgave 3 av vanntåke veiledningen utgis med gyldighet fra 1.12.2016. Veiledningen har gjennomgått en omfattende revisjon hvor en bred sammensatt gruppe fra bransjen, forsikring og myndigheter har deltatt. Det er viktig å merke seg at en veiledning ikke er et regelverk. Hensikten er å beskrive anbefalinger, henvisninger til standarder og angi føringer i forhold til realiserin...

Nye regler fra FG-innbrudd

28. oktober ble en samlet bransje enige om nye regler for innbruddsalarmforetak. Reglene gjelder for foretak som skal etterleve systemkravene i FG-200:2. Foretakene skal nå dokumentere sitt kvalitetssystem og kompetanse ovenfor et sertifiseringsorgan....

Informasjon vedrørende ESS stenges for rapportskriving

VIKTIG MELDING  til sprinklersertifiserte Informasjonen er også sendt som epost til alle registrerte med sprinklersertifisering i FG-kontroll 27.09.2021 Overføring av data (migrering) fra ESS til FG-kontroll vil starte onsdag morgen denne uken. Dette er et varsel til alle som på en eller annen måte fortsatt er aktive i ESS. Påbegynte rapporter «Uferdige» må fullføres og...

Komfyrvaktkampanje på eldredagen

1. oktober er FNs eldredag og den markeres med en komfyrvaktkampanjen. Hvert år dør mange eldre i brann når de lager mat. Komfyrbrann er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem, og eldre er spesielt utsatt. har du foreldre som bor hjemme, kan du gi d...

Norsk Vanns fagtreff

Tradisjonen tro arrangerer Norsk Vann fagtreff 21. og 22. oktober. Over to dager med til sammen fem paralleller setter vi fokus på aktuelle faglige problemstillinger. Hovedtema og den råde tråden gjennom disse dagene er ledningsnett. FGs fagsjef Håvard Grønstad skal holde innlegg om forsikring og sprinklerbransjens synspunkter og erfaringer. Program  og påmelding .

Sertifisert elkontroll

Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, må det iverksettes tiltak. Løsningen er elkontroll utført av sertifisert kontrollør.    

Nordisk produktregistrering

Dokumentene Nordisk produktregistrering og sammenligningsnøkkel er revidert, nye versjoner trådte i kraft 25.6.2014. Dokumentene må benyttes sammen. Klikk her for de nye dokumentene FG-400:1 Nordisk produktregistrering og FG-410:1 Sammenligningsnøkkel .

Overgangsperiode for brannalarmanlegg

Ny norsk standard, NS 3960:2013, erstatter FG-regler for automatiske brannalarmanlegg i sin helhet med unntak av krav til foretak og personell som skal utføre prosjektering, installasjon og vedlikehold. FG og forsikringsselskapene oppfordrer til umiddelbar...

Seminar om oljeutslipp til grunnen

Det arrangeres seminar om krav og prosesser ved oljeutslipp til grunnen for takst-, sanerings- og forsikringsbransjen 20. mai 2014 på KS Agenda i Oslo.  Mer info .

HØRING - nye regler for innbruddsalarmforetak og personell

Ny høringsrunde for følgende krav:  Krav til innbruddsalarmforetak, FG-201 Krav til personell i innbruddsalarmforetak, FG-202 Det ble besluttet å gjennomføre en ny høringsrunde etter møte 2. april. Høringsfristen er 30. mai 2014. 

Kurs i prosjektering og installasjon av boligsprinkler

FG erfarer at prosjekterende og utførende møter nye utfordringer med å være oppdaterte på bruken av boligsprinkler. Dette markedet har en betydelig økning og det er nødvendig at utøverne har full forståelse for forskjellen mellom boligsprinkler og ordinære sprinkleranlegg etter NS-EN12845. Meld deg på kurs, 6. mai i Haugesund eller 7. mai i Oslo

Nye regler for merkesystemer

FG har oppdatert reglene til FG-godkjente merkesystemer. Reglene trer i kraft 01.03.2022.

Nye regler for merkesystemer

Oppdatering av veiledningen til byggereglene

Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, oppdaterer veiledningen til byggereglene i april og oktober, og ellers ved regelendringer eller særskilte behov. Oppdateringene har som formål å tydeliggjøre regelverket. Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for å...

Oppdaterte regler for nordisk produktregistrering

De nordiske forsikringsforbundene - Svensk Föräkring, Finance Finland, Finans Norge og Forsikring & Pension - har oppdatert reglene for registrering av sikringsprodukter som anvendes til innbrudds- og tyverisikring

Nordisk produktregistrering

Viktig informasjon om ESS

VIKTIG MELDING  Overføring av data (migrering) fra ESS til FG-kontroll vil starte onsdag morgen denne uken. 

Oppdaterte regler - FG-godkjente låsesmeder

I samarbeid med Foreningen Norske Låsesmeder (NL) har det blitt utarbeidet nye krav til FG-godkjente låsesmeder. Kravene er nedfelt i FG-301:3 og trer i kraft 1. februar 2022.

Oppdaterte regler - FG-godkjent låsesmed

Høring FG-790 - Kontroll av brannalarmanlegg

FG ønsker alle velkomne til å delta på høringen av FG-790, en kontrollveiledning for brannalarmanlegg.   Kontrollveiledningen er utarbeidet sammen med personer som til daglig driver med kontroll.   

Kontroll av brannalarmanlegg
Kontroll av brannalarmanlegg

Informasjonsfilm om sprinkler og brannalarm i boligblokk

Dette er nyttig informasjon for alle – for deg som privatperson, for styrer i sameier, for deg som jobber med sprinkler, for myndigheter/brannvesen og for forsikring.  (English version is available inside this article)

Tilgang til FG-kontroll

FG-kontroll er en database for blant annet registrering av elkontroller. Sertifiserte kontrollører gis tilgang til databasen FG-kontroll. Det er kostnadsfritt. For tilgang sendes kopi av aktuelle sertifikater iht. NEK 405-serien til fgkontroll@finansnorge.no Klikk her for mer info om elkontroll.

Nye brannalarmregler - tilbaketrekking av FG-regler for landbruket

NS 3960 ble utgitt som revidert utgave i april 2019. En av flere endringer er innføringen av krav til brannalarmanlegg for driftsbygninger i landbruk og veksthusnæring. For å imøtekomme kravene har FG-750 og FG-760 blitt oppdatert tilsvarende. I tillegg har det vært et ønske om innføring av krav til talevarslingsanlegg som nå også er å finne i FGs regler.

Nettadresser - viktig info!

Vi faser ut våre nettadresser med "fno.no".   Tilgang til ESS er  https://ess.finansnorge.no/   Tilgang til FGapp er  https://fgapp.finansnorge.no/   Tilgang til FG-kontroll er  https://www.fgkontroll.no/

FG-900:2 Sertifisering av personell

For sertifisert personell er det krav til resertifisering etter en periode på 5 år. Man må stille opp til en enklere «Multiple Choice»-prøve for å vise at man er oppdatert på siste standarder og forskrifter. Etter bestått prøve må man søke resertifisering v...

Mulitple choice-test. Foto.
Foto: thejournal.ie

Hva er forsikringsgodkjent?

Vil du vite mer om hvordan du kan forebygge innbrudd og brann? Se vår film om hva det betyr at noe er forsikringsgodkjent (FG-godkjent). 

Info om FG-kontroll - sprinklerrapporten

Info om FG-kontroll til alle kontrollører og prosjekterende innen sprinkler. På FG-sprinklerkonferansen presenterte vi FG-kontroll med lanseringsdato 1.april. Denne datoen må vi skyve på. 

Forside FG-kontroll.foto.

Bruk av innvendig galvaniserte og forsinkede rør i sprinkleranlegg

Det er påvist trykkøkning og dannelse av hydrogengass i vannfylte forsinkede rør. Fenomenet ble presentert på FG-sprinklerkonferansen i mars 2015. Dette er fulgt opp videre ved at det er dannet en tverrfaglig referansegruppe for å kartlegge årsak, omfang og...

Ny utgave av FG-regler for lekkasjestoppere

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere (FG-600:2) er revidert og trådte i kraft 1.12.2015. De viktigste endringene er at type lekkasjestopper ikke lenger inndeles i to ulike kategorier og at produktene skal Teknisk Godkjenning. Se temasiden for detaljer...

Nye innbruddsalarmregler

FG har sammen med et utvalg revidert innbruddsalarmserien. Reglene er justert for å samsvare med det nye EN-regelverket og for å få til et godt og effektivt opplæringsopplegg.

Innbruddstyv

Krav til låsesmeder

FG har nå formalisert kravene til FG-godkjente låsesmeder gjennom FG-301. Reglene er utviklet i samarbeid med Foreningen norske låsesmeder.

FG-301:1 krav til låsesmeder
FG-301

Ny håndbok i innbruddssikring

FG har utarbeidet en ny håndbok i innbruddssikring som gjør det enklere å navigere rundt. Håndboken er oppdatert med det nyeste innenfor FGs virkeområder.

Taktekking på vinteren

Nye byggeprosjekter ferdigstilles året rundt og det er også behov for å tekke tak på vinterstid. Når det gjelder rehabilitering av tak er vårt inntrykk at takentreprenørene forsøker å legge dette arbeidet til en tid på året hvor taket er fritt for snø og is...

FG-veiledning til NS-EN 12845

Formålet med FG-veiledningen er å klargjøre og gi retningslinjer for prosjektering, installasjon og vedlikehold av automatiske sprinklersystemer etter NS-EN12845.

Forside FG:930 veiledning.bilde

Komfyrvaktkampanjen

Nær halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyren.

fotobyline: Komfyrvaktkampanjen/Infratek

Nye regler fra FG-innbrudd

Det er kommet nye regler for følgende områder: Innbruddsalarmregler - systemkrav (FG-200:2)  Forretningsregister for næringslivet (FG-121:6) Tåkesikringssystemer (FG-250:1, datert 10.2.2014)

Brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger

Det er utarbeidet forslag til sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken. Bakgrunnen er at krav om sikring av frityr trenger å tilpasses dagens moderne kommersielle kjøkken. Forsikring selskapene bestemmer om, når og på hvilket forsikringsobjekt kravene skal gjelde.    Sikkerhetsforskrift FG-1100:1 word Sikkerhetsforskri...

Informasjon til forsikring

FG-kontroll, ny kontrollordning for sprinkleranlegg Det vil være en overgangsperiode fra ESS til FG-kontroll. Data fra ESS overføres ikke til FG-kontroll. Det betyr at det i en periode vil forsikring oppleve at det må søkes i to ulike systemer ESS og...

Komfyrvakt redder liv!

Brannvesenet rykket i fjor ut til 3 344 boligbranner i Norge, hele 1 516 av disse var branner eller branntilløp på komfyren. - Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved...

Regler for brannalarm

FG har fått ny nettside og i den forbindelse foregår det en del struktureringsarbeid. Vi har for en periode valgt å samle sertifiseringsreglene for brannalarm i en nyhetssak for å ha alt samlet på ett sted.

Regelsamling fra FG-innbrudd

Under 2017 ble det produsert en rekke regler og veiledninger fra FG-innbrudd. Under finner du en samling av informasjonen.

FG-sprinklerkonferansen 2014

FG-sprinklerkonferansen 2014 ble arrangert på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, onsdag 19. mars og torsdag 20. mars. Innlegg, kommentarer og bilder. Program og deltakerliste.

FG-kontroll innføring for forsikring

17.6.2020 ble det holdt kurs for forsikringsselskapene i FG-kontroll. Det ble gitt en orientering om ny kontrollordning for sprinkleranlegg, info om elkontrollordningen og en innføring i bruk av systemløsningen FG-kontroll. 

FG-kontroll kurs for elkontrollører

15. juni gjennomførte FG en grunnleggende innføring av FG-kontroll for elkontrollører. Kurset ble holdt via Microsoft Teams.

utdrag systemløsning FG-kontroll-Norkart.foto

Regler for slokkesystemer

FG har fått ny nettside og i den forbindelse foregår det en del struktureringsarbeid. Vi har for en periode valgt å samle reglene for slokkesystemer i en nyhetssak for å ha alt samlet på ett sted.

FG-sprinklerkonferansen 2015

Årets konferanse ble gjennomført 8. og 19. mars på Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen. Innleggene og bilder fra konferansen.

Sertifiseringskurs for brannalarmanlegg

Det er utarbeidet kurs for de som skal prosjektere, installere og kontrollere automatiske brannalarmanlegg. Det er nødvendig for forsikringsnæringen at det sikres kompetanse i alle ledd. Kursinfo Kursets timeplan

Overgangsregler - STM

Det har gjennom fler år vært et samarbeid mellom de nordiske landene hva gjelder aksept av hverandres godkjenninger. Standard Tyv Metoden (STM) fra Forsikring & Pension (F&P) i Danmark er en av de aksepterte løsningene. For utstyr som er FG-godkjent basert på danske F&P-blad, har det blitt bestemt at slikt utstyr ikke forlenges etter 31.12.2015. Dette er i tråd med F&P  sine...

Ny forskrift fra DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har kommet med en ny forskrift om brannforebyggende tiltak.

FG-kontroll

FG-kontroll er navnet på databasen for registrering av kontrollrapporter. FG-kontroll er tilgjengelig for alle sertifiserte elkontrøllerer fra mandag 6. januar 2014. Mer informasjon.  

FG utvikles og moderniseres

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd erstattes av FG Skadeteknikk hvor varemerket FG står for forsikringsgodkjent. 

Ny standard for boligsprinkler

Den tidligere felles nordiske standarden INSTA 900-1 for boligsprinkler er nå historie. Den har blitt erstattet av en felles europeisk standard i stedet: NS-EN 16925:2018+NA:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold.

Infomøte om elkontroll

Alle NEK-sertifiserte kontrollører inviteres til informasjonsmøte om ny databaseløsning for elkontroll utarbeidet av FNO. Trondheim, 15.1.2014 og Bergen, 16.1.2014 Program  og påmelding . Mer informasjon.

Ny veileder og kravdokument fra FG

FG har sammen med Glass og Fasadeforeningen utarbeidet et veiledningsdokument for montering av trygghetsruter. Sammen med veiledningen har også FG oppdatert kravdokumentet til trygghetsruter, FG-300:2

Ny europeisk norm for alarmstasjon - tilbaketrekking av FGs egne regler 31.12.2017

I den elektrotekniske komiteen i Europa, CENELEC, har det i teknisk komité 79 (TC79), arbeidsgruppe 14 (WG14) blitt utarbeidet nye felles regler for alarmstasjon. Serien er delt i tre deler, men på sikt vil trolig disse bli slått sammen til en del. Europeisk norm kjøpes hos Standard Norge og heter: EN 50518-1 (fysiske krav) EN 50518-2 (tekniske krav) EN 50518-3 (krav til...

Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg

Antall sprinkleranlegg i boliger øker her i landet. I fjor ble det montert mer enn 80 000 sprinklerhoder i norske boliger. Det er dobbelt så mange som i 2004.

Kvaliteten på sprinkleranlegg

På brannvernkonferansen i mai 2013 holdt fagsjef Håvard Grønstad innlegg om hvordan kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge har utviklet seg.

Endringer på FGs nettside for FG-godkjente trygghetsruter

Styrkekravet og funksjonene til trygghetsruterer nedfelt i såkalte europeiske normer. Et eksempel på en slik norm er EN 356 (Bygningsglass - Sikkerhetsruter - Prøving og klassifisering av motstand mot innbrudd og hærverk). Som en hjelp til forsikringskunder...

Frostskader på sprinkleranlegg kan unngås ved enkle grep

I år med strenge vintre har vannskader fra alle typer frostsprengte rør stått for 10-20 % av de samlede kostnadene knyttet til vannskader. Frostsprengning skjer i få, korte perioder høst og vinter, og kan for sprinkleranlegg unngås ved å ta noen enkle grep.

Sjekk røykvarsleren din!

Det aller viktigste er å ha tilstrekkelig med røykvarslere i din bolig, som sikrer at du blir varlset når brann oppstår. Påse at de fungerer. Bytt batteri. Det er ditt ansvar som boligeier å vite at sikkerheten er i orden. 1. desember er røykvarslerens dag....

Ny håndbok i innbruddssikring

Håndboken er utarbeidet for å gi en veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innburddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, men også som et hjelpemiddel for privatpersoner. Klikk her for å lese håndboken.

Nye regler for FG-godkjente verdioppbevaringsenheter, FG-530:1

FG-regler for verdioppbevaringsenheter som verdiskap, nattsafer, deponeringsenheter, kantantautomater, elementhvelv, plass-støpte hvelv, hvelvdører og sikkerhetsskap har nå blitt publisert og trer i kraft fra 1. juni 2012. Dokumentet erstatter de gamle reglene fra juni 2006.

Sertifiseringskurs for sprinkleranlegg

FG sine regler for personell og foretak som skal sertifiseres for å kunne prosjektere, utføre og kontrollere slokkesystemer er igangsatt. Kurs- og eksamensdatoer er fastsatt. Klikk her for påmelding. Klikk her for mer informasjon. 

Brukermøte 2012 for sprinklerbransjen

Brukermøte for sprinklerbransjen ble holdt 21. og 22. mars. Det var samlet 133 deltakere til dette fagseminaret.   Klikk her for presentasjonene som ble holdt i løpet av sprinklerseminaret.

FG-krav for sykkelregistre

Formålet med et sykkelregister er å redusere risikoen for tyveri av sykler, forebygge heleri, fungere som et hjelpemiddel for politiet med å identifisere stjålne sykler samt tilbakeføre stjålne sykler til rettmessige eier. ”FG-krav for sykkelregistre, FG-1000:1” angir minimumskrav som må innfris for å få en FG-godkjennelse. Dokumentet er utarbeidet av FG i FNO med støtte fra...

Nye regler for innbruddsalarmanlegg

FG-regler for innbruddsalarmanlegg, FG-200:1, er publisert i ny utgave. Reglene trer i kraft 1.12.2011. Dokumentet skiller seg fra tidligere utgave ved at den fremkommer i ny mal og nummerserie, samt at det er gjort presiseringer til kravene for å være i...

Nye regler til FG-godkjente søke- og gjenfinningssystemer

FG-krav til søke- og gjenfinningssystemer, FG-220:1, med tilhørende tolkningsdokument FG-221:1 er nå publisert. De nye utgavene kan lastes ned her . Dokumentene skiller seg fra tidligere utgaver ved at de fremkommer i ny mal og nummerserie, samt at det er gjort presiseringer til kravene. FG-220:1 og FG-221:1 trer i kraft 1.1.2012.

Ny sikkerhetsforskrift fra FG - Motorvognforhandler

Sikkerhetsforskrift for sikring mot tyveri av kjøretøy, FG-140:3 - Motorvognforhandler har blitt vedtatt og trer i kraft 1.1.2012. FG-140:3 erstatter FG-140:2. Siste, samt tidligere utgaver av FG-140 kan lastes ned her .

Ny utgave av FG-krav til sikkerhetsskap

Den nye utgaven heter FG-krav for prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap og har blitt nummerert FG-520:1. FG-520:1 erstatter "Sikkerhetsskap - Forsikringsselskapenes bestemmelser for testing og godkjennelse - 1985" med virkning fra 1.1.2012. Ny og gammel utgave kan lastes ned her

Ny europanorm, EN 1627 - tilbaketrekking av motstridende nasjonale regelverk

CEN TC33 har utgitt EN 1627:2011 som stiller krav til inngangsører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder. EN 1627 har en DOW (Date Of Withdrawl) på 6 måneder fra publiseringsdato. Det betyr at alle gamle utkast av standarden (ENV 1627 og prEN 1627) må trekkes tilbake innen november 2011. Det samme gjelder for alle særnoske standarder og FGs egne publikasjoner. I praksis...

FG-godkjennelse av sykkelregister

Avtalen mellom Falck og FNO om drift av sykkelregister utløper den 31.12.11. Forsikringsbransjen har besluttet at sykkelregisteret skal vedvare, men at ordningen nå skal administreres av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Det betyr at flere aktører kan søke om FG-godkjennelse for sitt sykkelregister etter gitte krav som skal vurderes av en uavhengig tredjepart,...