Publisert:

FG-veiledning til NS-EN 12845

Formålet med FG-veiledningen er å klargjøre og gi retningslinjer for prosjektering, installasjon og vedlikehold av automatiske sprinklersystemer etter NS-EN12845.

FG-930:1

FG-veiledning til NS-EN 12845

Faste brannslokkesystemer.
Automatisk sprinklersystemer.
Dimensjonering, installering og vedlikehold.

FG veiledningen er utarbeidet på vegne av Norsk forsikring, og på enkelte punkter vil veiledningen angi større krav og anbefalinger enn det som er minimumskrav i standarden. Alle punkter i
NS-EN12845 skal oppfattes som minimumskrav og vil være dekkende i forhold til myndighetskrav.
Forsikring vil gjøre en risikovurdering av bygget og for å oppnå et optimalt nivå må man i enkelte tilfelle henvise til erfaring og gjøre tiltak utover det standarden setter som minimumskrav.

Veiledning til Byggteknisk forskrift (TEK17) henviser til NS-EN 12845 og standarden blir derved en del av Norsk lovverk. Myndighetene åpner imidlertid opp for bruk av andre standarder dersom man kan dokumentere at minimumskrav er ivaretatt. Denne veiledningen vil oppfylle lovpålagt minimumskrav gjeldende for sprinkleranlegg.

FG930:1 har kommet til med bidrag fra kompetente personer i bransjen som har delt sine faglige kunnskaper. En spesiell takk til arbeidsgruppen som har gjort en stor jobb med å vurdere hvert enkelt punkt i standarden. Gruppen har særskilt kompetanse som gjør det mulig å sammenstille teknisk underlag fra flere regelverk og formulere praktisk erfaring inn i en veiledning.

Grunnlaget for vurderingene som er gjort i veiledning er hentet inn fra andre standarder, veiledninger, etablerte bransje normer, norsk byggeskikk, erfaringer fra mange års bruk av standarden og nyere tilgjengelig teknologi. Forsikringens eget CEA 4001- 2017 og NFPA 13 er regelverk som det henvises spesielt til i veiledningen.

EN 12845 er under revidering og INSTA 900-1 vil om kort tid bli erstattet av EN 16925. 
FG deltar aktivt i dette standardiserings arbeidet og flere punkter i veiledningen er rettet opp mot bestemmelser som vil komme i fremtidige utgaver.

Veiledningen ble lagt ut på høring slik at alle hadde en mulighet til å kommentere eller påvirke med frist til 03.12.2018. Kun kommentarer gitt i høringsskjema «Word format» som ble sendt inn innen fristen blir vurdert av FG eller komitéen. Kommentarskjemaet gjennomgås i disse dager. Endelig resultat vil presenteres på våre nettsider når klart.

Ønsker du å diskutere generelt innhold er du velkommen til å ta kontakt med FG- Skadeteknikk eller sende en kommentar til samme e-post adresse.

Endelig publisering og gyldighet er utsatt til 01.03.2019 da det er kommet mange tilbakemeldinger på veiledningen.
Inntil denne datoen er det ingen ting i veien for at man allerede nå benytter seg av veiledningen.