Overgangsperiode for brannalarmanlegg

Ny norsk standard, NS 3960:2013, erstatter FG-regler for automatiske brannalarmanlegg i sin helhet med unntak av krav til foretak og personell som skal utføre prosjektering, installasjon og vedlikehold.

FG og forsikringsselskapene oppfordrer til umiddelbar bruk av den nye standarden. Overgangsperioden er detaljert beskrevet, klikk på overskriften. 

Overgangsperiode fra FG-regler for automatiske brannalarmanlegg (2007) til NS 3960:2013.

FG og forsikringsselskapene oppfordrer til umiddelbar bruk av den nye standarden. Imidlertid vil det være akseptabelt å benytte FG-reglene og NS 3960 parallelt i en overgangsperiode. Dette gjelder for anlegg som er konseptvurdert, forprosjektert, prosjektert eller klart for installasjon og realisering frem til 31.12.2014.
Etter denne dato skal alle nye anlegg prosjekteres etter NS 3960.

For utvidelser eller modernisering av eksisterende anlegg gjelder tidligere føringer, gitt på FGs nettside. Dette korresponderer med tekst i NS 3960, kapittel 1 Omfang.

Forsikringsselskapene har FG-reglene som minimumskrav i sin sikkerhetsforskrift inntil denne blir endret og NS 3960 innført. Tidspunkt for dette vil kunne variere avhengig av revisjon på sikkerhetsforskrift i de ulike forsikringsselskapene. Minimumskrav gitt i FG-reglene anses å være ivaretatt med bruk av NS 3960:2013.

”FG-regler for automatiske brannalarmanlegg (2007)” vil i sin helhet utgå 31.12.2015.

Krav til foretak og personell:

NS 3960 setter ikke krav til prosjekterende og utøvende foretak. Standarden angir videre ingen kontrollordning for brannalarmanlegg.

FG vil innføre en ny sertifiseringsordning for prosjekterende, utførende og teknisk personell som skal idriftsette, gjennomføre alarmorganisering og utføre vedlikehold (årskontroll). Den vil videre definere rollen og krav til personell og foretak som skal utøve uavhengig kontroll av brannalarmanlegg.

Tidligere FG eksamen for prosjektering av brannalarm er utgått. Denne er erstattet av et tilbud om kurs med påfølgende eksamen. En eksamen fra dette kurset med en relevant dokumentert praksis og grunnkompetanse vil kvalifisere som grunnlag for søknad om sertifisering i følgende fagfelt:

 • Prosjekterende
 • Utførende
 • Teknikker
 • Kontrollør

Regler med beskrivelse av ordning for sertifisering av personell FG-750 og sertifisering av foretak FG-760 er under utarbeidelse.

Tidsplan:

Reglene går ut på høring 26.6.2014, høringsfrist er satt til 22.8.2014.
FGs styrende organ ”Prosjektstyre for FG-brann” vil behandle innkomne kommentarer 9.9.2014.

For øvrig vil nyheter og videre status bli annonsert på FGs nettside.

Sertifiseringskurs tilbys av Teknologisk Institutt i Haugesund (TI), kurset inneholder:

 • Brannfysikk
 • Relevante lover, forskrifter og veiledninger
 • Grundig gjennomgang og bruk av NS 3960:2013
 • Prosjektering, prosjekteringsoppgaver
 • Øvelser med røyktermikk og praktiske demonstrasjoner med installert brannalarm materiell fra ulike leverandører i kompetansesenteret
 • Eksamen

For nærmere informasjon og påmelding på TIs nettside. Du vil også finne informasjon på FGs nettside.

Kandidater med særskilt kompetanse og erfaring som prosjekterende kan gå direkte opp til en sertifiseringseksamen uten forutgående kurs.

I en overgangsfase frem til reglene FG-750 og FG-760 foreligger, gjelder følgende:

 • FG-godkjenning av foretak og gjennomført FG-eksamen for prosjektering er gjeldende frem til 31.12.2015
 • Gjennomført sertifiseringskurs og bestått eksamen hos TI Haugesund likestilles med tidligere FG-eksamen. Nye foretak kan søke godkjenning og bli listeført på FGs nettside etter nåværende regler i overgangsfasen frem til 31.12.2015

Implementering av ny sertifiseringsordning:

31.12.2015 utgår tidligere FG godkjenning av foretak.

FG-godkjente foretak må før denne datoen oppdatere sin godkjenning opp mot ny standard, siste byggeforskrifter og ny sertifiseringsordning.

Det vil bli lansert et tilbud om oppdatering for personer med tidligere FG eksamen som vil inneholde et kort kurs og en enklere ”resertifisering” – dette består av en eksamen i form av en avkrysningsoppgaver. 

Med en bestått eksamen vil personell og foretak kunne søke sertifisering etter FG-750 og FG-760. For nye kandidater vil det være et krav om gjennomført sertifiseringskurs med påfølgende eksamen som inkluderer en praktisk prosjekteringsoppgave.

Unntaket er kandidater som kan dokumentere særskilt kompetanse og erfaring, de kan gå direkte opp til en sertifiseringseksamen uten forutgående kurs. Omfang og krav til nivå på kompetanse blir beskrevet i FG-750.

En bestått eksamen vil ha en varighet på 12 måneder. I løpet av denne perioden må det søkes om sertifisering ved å vise til praksis og grunnkompetanse. Sertifiseringen begrenses til en tidsperiode på 3 år for foretak og 5 år for personell. Etter denne perioden må det vises til aktivitet og opprettholdelse av kunnskapsnivå ved å søke om en resertifisering, foretaket må dokumentere sertifisert personell.

Ref. FG-dokument FG-770