Nytt FG-regelverk for elektronisk avlåsing

I ny utgave av ”krav til elektoninske låsesystemer 2010” er det  tillatt med bruk av elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B2 og B3.

Regelverket for elektronisk avlåsing har hittil kun vært gjeldende for beskyttelsesklasse B1. Fra 2007 har elektronisk avlåsing for B2 og B3 krav vært diskutert innen Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) og Foreningen Norske Låsesmeder (NL).

Det har vært enighet om at det er behov for et slikt regelverk. Temaet har vært diskutert innen NL Støttegruppe og det har vært møter med representanter fra FG.

Det ble derfor besluttet å nedsette en faggruppe til dette prosjektet.
Faggruppen har avholdt flere møter. Personer utover faggruppen fra firmaene innen NL støttegruppe og FG har også vært konsultert i prosjektet.

FG har senere hatt en intern gjennomgang i FG prosjektstyre der forslaget er vedtatt og nå gjort gjeldende.

Det er et faktum at elektronisk avlåsing vil bli benyttet i stadig større grad. Årsakene er at dørene i et bygg vil ha flere formelle krav samt ønske om brukervennlige løsninger som må ivaretas for å dekke regler og forskrifter til brann, rømning, hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne og forsikring.

Diskriminering og tilgjengelighetsloven skal fremme likeverd. Hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne eksempelvis rullestolbrukere, vil ofte kreve dørautomatikk med tilhørende elektronisk avlåsing og derved øke andelen fra mekaniske til elektromekaniske produktløsninger.

I forordet til FG krav til elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 står det:

”Dette regelverk er ment som en kravstiller, styringsdokument og veiledning for de som skal prosjektere eller installere et elektronisk avlåsningssystem.

 
Når lokalene er bemannet, må dører i rømningsveier kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med brannforskriftenes bestemmelser, se ”Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn”, kapittel 2, § 2-3. Eier av virksomheten, eller den som opptrer på eiers vegne, må påse at det ikke er mennesker i lokalene når dørene låses.”

FG sitt nye regelverk for elektronisk avlåsing med informasjon og krav, har i tillegg til et forord, en beskrivelse av omfang, utgivelse, samt en oversikt med ord og definisjoner.

Kravspesifikasjonens for virksomhetens ytre skall beskriver:
- Kapittel 5   Kortleser for kodebærer
- Kapittel 6   Sentralenhet for behandling av signaler fra og til kortleser for kodebærer
- Kapittel 7   Elektromekanisk låsenhet – krav
- Kapittel 8   FG godkjent låsutstyr for bruk til elektronisk avlåsing
- Kapittel 9   Antall låsenheter og annet utstyr
- Kapittel 10 Låser i rømningsvei – B1
- Kapittel 11 Låser i rømningsvei – B2 med alternativ
- Kapittel 12 Låser i rømningsvei – B3
- Kapittel 13 Krav / funksjonskrav – utenom åpnings-/arbeidstid
- Kapittel 14 Kommunikasjonssignaler
- Kapittel 15 Kabel og koblingsbokser
- Kapittel 16 Alarm og reaksjonsapparat
- Kapittel 17 Loggføring / meldeplikt