Publisert:

Regler for landbruksalarm

Den 7. utgaven av regelverket er gjeldende fra 17.6.2009. Det er kun gjort tilpasninger i regelverket, og ingen nye strengere krav er innført.

I utgave 7 er følgende revidert:

  • Punkt 6.31 er utvidet med teksten ”Der hvor temperaturvarsling og/eller utkobling i styringssystemet til motorene er innebygget gis det unntak fra kravet med forutsetning om at produsent/eier kan fremlegge dokumentasjon.”
  • Punkt 2.11 har omformulert følgende setning til: ”Samtlige komponenter i anlegget skal være testet og sertifisert i henhold til aktuell(e) del(er) av NS-EN 54 og/eller FG sin prøvespesifikasjon.”
  • Vedlegg B er utvidet med nødalarmeringssentral.
  • Vedlegg C er opprettet.