Publisert:

Forslag til sikkerhetsforskrift for oppbevaring av avfall og lagring av brennbart materiale

De fleste selskapene har en sikkerhetsforskrift for sikker lagring av avfall og brennbare materialer. Det er en viss variasjon i kravene til avstand fra byggverk til lagringssted fra selskap til selskap. Denne forskjellen gjør at næringsdrivende som flytter fra et selskap til et annet, må etablere ny sikker oppstillingsplass for flyttbare avfallsenheter eller opplag av materialer ved overgang til nytt forsikringsselskap. Kundene har naturlig nok reagert på dette.

En fordel med like krav er at også brannvesenet enklere kan bidra til at kravene følges opp. Det er etablert et samarbeid med DSB og landets brannvesen om temaet allerede. Det er blant annet utarbeidet et faktaark.

Prosjektstyre for brannsikkerhet har opprettet en arbeidsgruppe som har kommet frem til et forslag til sikkerhetsforskrift som Finans Norge vil anbefale selskapene å ta i bruk for å skape en likhet i sikkerhetskravene i markedet. I arbeidet er eksisterende sikkerhetsforskrifter vurdert og det foreligger en brannteknisk vurdering av kravene som foreslås.

Det foreslås derfor en harmonisering av kravene med et forslag om at alle medlemsselskapene tar i bruk den foreslåtte sikkerhetsforskriften. Det opp til hvert selskap å ta dette i bruk. Dette er behandlet og vedtatt av Bransjestyre risiko og skade i deres møte i juni 2015.

Forslag til sikkerhetsforskrift for næring og boligsammenslutninger

Utendørs oppbevaring av avfall

Brennbart avfall som uten permanent tilsyn ligger i eller utenfor container/oppbevaringsenhet, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Plasseringen skal ikke skje under tak/halvtak, inntil/under vindu- eller ventilasjonsåpning eller på overdekket lasterampe. Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter. Mobile enheter skal låses fast.

Brennbart avfall kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten.

Lagring av brennbart materiale 

Utendørs lagring av brennbart materiale, eksempelvis trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende, skal plasseres minst 8 meter fra byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Lagring med høyde over 4 meter eller areal større enn 200 m2 skal plasseres minst 25 meter fra byggverk.