FG-sprinklerkonferansen 2015

222 deltakere var samlet til 2015-konferansen på Radisson Blu Gardermoen - årets store møteplass!

Odd Rød, fagstyreleder for FG-brann, ønsket velkommen til konferansen.

Petter Bøhler fra Gjensidige

Kontrollen med sprinkler har tidligere vært en utfordring, men dette går i riktig retning. Gjensidiges erfaring tilsier at vi aldri har vært så langt fremme som nå - det er veldig bra, sier Petter Bøhler. 

Gjensidige har 15 stk som jobber med dette, viktig at rutinene som trekkes opp fungerer- apparatet fungerer er ekstremt viktig for oss

1 million skadehenvendelser hvert år på hele spekteret, personskader, bil, brann og vann.

Innen næring er sprinkler det viktigste forebyggende tiltaket. Det viktigste for forsikring er å vite at det fungerer. Det må være en ærlig dialog. Forsikring kan påvirke lukking av avvik.  

Kontrollrapportene brukes aktivt, malen som brukes og en felles forståelse av avviksvurdering er avgjørende. ¨

Bhøler avsluttet med å si at dette er et ekstremt viktig område, har et stort fokus i forsikringsselskapene, kontrollen og vedlikeholdes som gjøres vil få et forsterkt forkus videre. Og utfordret med å stille spørsmålet: Hvordan kan vi ta enda et skritt videre?  

Alan Brinson fra EFSN

I Norge må de aller fleste bygg har sprinkler, håper at resten av Europa raskt vi følge etter. Det europeiske markedet har hatt nedgang i oppføring av bygg, men kun en liten nedgang i antall sprinkler installert. Økonomien, forsikring og myndighetskrav påvirker forholdene. EFSN sin rolle er å drive lobbyvirksomhet, og løsningen er å få krav til sprinkler som myndighetskrav.

250.000 boligsprinklere i Europa, halvparten i Norge. Dette øker, trippel økning siste ti år. Det vil øke da det vil bli flere høye bygninger for å dekke boligbehovet.

En trend er parkeringsgarasjer under bakkenivå. Dette har blitt et tema, da materialene i biler er endret, og man vet at bilbrann smitter til andre biler selv om det er stor avstand til neste bil.

Det ble gjort en gjennomgang av status for EN 12854, revisjon 1 og 2. Standarden for boligsprinkler er også under utarbeidelse.

Brinson var tydelig på at det er ønske om kvalitet på slokkeanleggene og sertifiseringsordninger for personell i alle land.

Daniel Bengtsson Blücher fra SINTEFB

Presenterte SINTEF-rapporten "Corrosion in water filled galvanized pipes". Det blir dannet zinkproduksjonsprodukter i røret som fører til trykkøkning i rørene. I luftlommen dannes en brennbar gass. Zink skal beskytte stålrøret, noe som vi allment bruker i atmosfæriske forhold. I vann blir det andre fenomener. Dette ble nøyaktig og presist forklart av Blüher. Det blir viktig å påvirke standarden.

Josef Ortner fra Wupperman Stahl

Det ble gitt en introduksjon av av firmaet. Wuppermanns nærmeste lokalisering til Norge er i Gøteborg.

Hovedtemaet var leverandørens perspektiv på bruk av stålrør i sprinkleranlegg. 

Håvard Grønstad fra FG

Han fokuserte på krav til FG-listeførte produkter. Det ble presistert hva som må fremlegges og hva installatøren må kjenne til om produktene, viktige parametere som må huskes på.  

Korrosjon i sprinkleranlegg ble også belyst, og det ble konstantert at vi kan for lite om dette for våtanlegg. Galvaniserte rør har økt i omsetning, spesielt lettvektsrør - og med det registreres det trykkøkning i våtanlegg, faktisk så mye som 34-35 bar. Det viser seg at det er hydrogengass i rørene, også i vannet. Det er opplevd eksplosjoner som har blåst ut døra i rommet det har inntruffet. Dette gjelder for alle type galvaniserte rør, problemet er zink i rørene. Tiltak ble belyst, hvor et tiltak er serviceventil over sprinklerventilen - det ble møtt med applaus.

Michael Billstroem fra Reliable

Risikoklassifisering i ny 2016-utgave av NFPA 13 ble behørlig gjennomgått. Det ble vist til tester utført hos UL. Når det er expanded eller unexpanded er viktig å kartlegge. Standard Commodities-lysarket viser hvilke klasse som skal velges. Paller er ofte et stort problem. Det vil bli flere klassifiseringer i NFPA 13 2016. Michael inviterte deltakerne til å ta kontakt ved spørsmål.

Lars Haugerud fra DSB

DSB er nasjonal brannmyndighet. Ny forskrift og veiledning om brannforebygging har vært på høring. Det var fokus på kontrollbestemmelsen. Det er ikke meningen å endre det fra tidligere, det er nesten viktigere at dette er på stell. DSB er veldig opptatt av at dette er kvalitet og fungerer. Hva kan DSB gjøre for å oppnå dette? Tidligere var det langt mer konkret og detaljert, nå er det en funksjonsforskrift.

DSB ønsker ikke å definere hvilken kvalifiseringen som er riktig. 

Ny § 5 ble gjennomgått. Tanken bak ble presentert, det i hovedsak fokus på kontroll, det er et grunnleggende krav om at sikringsanlegget skal fungere, det må dokumenteres, dette er faktisk hjemlet i loven at det skal utføres vedlikehold og ettersyn.

Eiers ansvar og brukers plikter ble presisert samt at noen av innspillene ble vist frem.

Trond S. Andersen fra DiBK

  

Endringer i SAK-forskriften for å tilpasse seg ESA - "fri flyt av tjenester". ESA sier at SAK10 går for langt på flere punkter, så det gjøres flere endringer. Ansvarsrett blir erklæring om ansvarsrett, forhåndsgodkjenning av foretak bortfaller. Utdanning og praksis opprettholdes, det opprettes en eurobase som skal fange opp utenlandske foretak. Styringssystem blir kvalitetssikring og krav til ks-rutiner, hvorpå hva som legges i kvalitetssikring ble detaljert belyst.

Utfordring er blant annet at kommunen ikke vet hvilke foretak som er på byggeplassen før "der og da" og vanskeligere å stoppe foretak fra å utføre jobben. I 2016 og 2017 er det fokus på kommunalt tiltsyn med kvalifikasjonskrav og produktdokumentasjon.

600 av 14000 foretak får nå tilsyn, dette skal økes. Det gis adgang til å gi overtredelsesgebyr.

Evaluering etter brann i Tysvær 2014 ble presentert. Det er et trehus som huser personer som trenger oppfølging, botiltak, fordelt på fire leiligheter, en vakt, brannalarmanlegg, slokkeanlegg, oppvarming med gass, brannen starter i varmtvannsberederen som er isolert med skum, den avgir voldsomt med røyk, nattevakta klarer å evakuere en person, brannvesenet lukker døra til tekn.rom/brannrommet, boligsprinkleren klarer å slokke brannen etter30 minutter og det pøser ut røyk, hadde det ikke vært slokkeanlegg ville det nok veldig galt, selvlukker på døra var en feil som fikk betydning.

Innstøping av rør. DiBK ga TI i oppdrag å utrede forholdet. Overordnet konklusjon fremkommer i presentasjonen. DiBK skal fatte en besluting.

Reduksjon i ytelser ved bruk av slokkeanlegg er vurdert av Multiconsult og Norconsult, blant med det formål å redusere byggekostnadene. Rapporten skal foreligge i uke

Godkjenningsklasse for slokkeanlegg go brannalarm, BTF bør sende inn sitt syn på det. Balkonger ble også omtalt og til slutt en gjennomgang av regelverkskrav.

Ingrid Alvsåkerfra BTF

I 2014 er det omsatt nærmere 700 000 sprinklere, boligsprinklere er i god vekst. I tillegg kommer det 25 000 vanntåkedyser. Når det kommer standarder og retningslinjer for vanntåke vil den type anlegg øke. Mangfoldet i systemer øker som vil påvirke utviklingen.

Ingrid skrøt av programmets kvalitet og takket for at FG holder konferansen.

Dag 2

Jens Hjorth fra SVBF

Det ble innledet med en orientering om SVBF, som er søsterorganisasjon til Norsk brannvernforening. Videre ble deres ordning for sertifisering og hvordan kontroller skal gjennomføres. Alt skal kontrolleres, men det kan legges lit til dokumenterte tester. Det skal gjøres en gjennomgang med eier/bestiller om hva som er funnet av avvik under kontrollen.

Kategorisering av avvik er innført, A, B og C. Det er 115 sprinklerkontrollører. Det har et högt förtroende fra alle aktører. Se presentasjonen for flere detaljer.

John-Erik Holmli fra Viking på vegne av vanntåkekomiteen

FG-veiledning for vanntåkesystemer er revidert, som ikke er en design eller installasjonsveiledning. Den dekker i hovedsak typegodkjente vanntåkesystemer, ikke mobile vanntåkeanlegg. Det stilles krav til sertifisert personell og foretak. Uavhengig kontroll er et tydellig krav.

Odd Rød fra Gjensidige på vegne av FG-brann

Det ble orientert om hvordan FG-kontroll, www.fgkontroll.no, for elanlegg fungerer.

Jack Carbone fra Vitaulic

Fleksible slanger har vært i det norske markdet siden ca 2000-tallet. Det ble forklart forskjellen på non-braided og braided og bruken av fleksible slanger. Husk å sjekke om produktet er listeført.

Torleif Østrem Olsen fra TI

 

Det ble orientert om TI og status for ordningene for brannalarm og sprinkler. Rørleggeren lærer seg brannsikkerhetsforståelsen, ikke å skru rør presisterte Østrem Olsen. Det har vært 550 kursdeltakere på sprinklerkurs hittil. Se presentasjonen for alle detaljer.

Hildegunn Bjerke fra Finans Norge på vegne av OFAS

Det ble orientert om OFAS sine aktiviteter. www.slokkeanlegg.no

Håvard Grønstad fra FG

Det ble orientert om planler for ny kontrollveiledning og tanker om hvordan den skal fungere. Det er kontrollørens vurdering som er avgjørende og ansvaret for vurderingen er kontrollørens.

Kristian Grimstvedt og Per Arne Lindvik fra TI og Ronny Samuelsen fra Multiconsult

 

Forslag til ny matrise for utregning av kontrollkarakteren ble gjennomgått. Dette vil FG jobbe med videre, og det vil komme mer informasjon etterhvert som matrisen utvikles. Det vil kun være begrenset tilgang til matrisen når den er ferdigstilt.

Paneldebatt

Konferansen ble avsluttet med paneldebatt.

TAKK TIL ALLE SOM DELTOK, SES IGJEN NESTE ÅR.

Bilder fra konferansen