FG-sprinklerkonferansen 15. og 16. mars 2016

15. og 16. mars ble FG-sprinklerkonferansen holdt på Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen. Det var 240 deltakere fra inn- og utland.

Programmet 2016

I det etterfølgende er det oppsummering og presentasjoner fra konferansen.

Møteleder Mina Saunte (Finans Norge) og Hildegunn Bjerke (Finans Norge) ønsket velkommen til konferansen som skal speile det som skjer i inn- og utland. Bjerke var tydelig på å stå sammen om FG, å fronte FG med kvalitet fungerer og at alle FG-aktørene utgjør en viktig brikke i FG-ordningene. 

Håvard Grønstad (FG) ga en orientering om FGs aktiviteter og prosjekter.

Line Teigen Døssland (TI) som jobber ved materialteknologisk avdeling i Teknologisk Institutt omhandlet dannelse av hydrogen, trykkøkning og korrosjon i forsinkede sprinklerrør.

Det er tre metoder som brukes for sinkbehandling. Det er elektrolystisk forsinking, varmforsinking med dypping i bad som gir sink på innsiden og utsiden og tredje metode er kontinuerlige varmforsinking.

Metode for sinkbelegget har ikke betydning for korrosjonsprosessen. Hydrogengassutviklingen ved korrosjon ble forklart. Hydrogengass har høy diffusjonshastighet i luft. 10 ganger så raskt som bensindamp. Sammenkobling mellom to materialer med ulik frag av edelhet kan føre til akselerrert korrosjon på det minst edle materialet. Korrosjonshastigheten er avhengig av arealet på det det edle metallet. Det kan være flere mulige årsaker til at man i enkelte anlegg med forsinkede rør ikke har registrert trykkøkning. Det kan være overflaten i rørene er tilstrekkelig passivert tilat korrosjonshastigheten er så lav at man ikke registrerer noe vesentlig trykkutvikling. (Fyll på med tekst fra lysarket.)

Tiltak er beskrevet her.

Alle nye anlegg skal gjennomspyles før igangsetting og ved modifikasjoner må det gjennomspyles før oppstart av anlegget. Gjennomspyling av anlegg i drift anbefales normalt ikke, men  TI er ikke tjent med tilfeller hvor korrosjonsprodukter av sink har tettet igjen sprinklerhodene. En mulig løsning er å sette inn en serviceventil. Øvrige mulige tiltak ble presentert, men her trengs det mer testing. Levetid ble også omhandlet.

Konklusjon

  • Problemet med hydrogenutvikling i rørene skyødes korrosjon av sink.
  • Levetiden til rørene vil være over 40 år forutsatt at man trykkavlaster rørene med jevne mellomrom.
  • Ingen av tiltakene foreslått i denne presentasjonen vil kunne stanse reaksjonen for korrosjon av sink.
  • Avlufting, manuell eller automatisk, må vurderes i alle anlegg med forsinkede rør. Spesielle sikkerhetsrutiner ved arbeidet og vedlikehold på forsinkede rør.
  • Det er ikke anbefalt å bytte til annet rørmateriale underveis for anlegg hvor det allerede blir benyttet forsinkede rør.
  • Problemet med utvikling av hydrogen er det samme auavhengig av hvilken forsinkingsmetode som har blitt benyttet.

Det er utarbeidet en rapport som er utarbeidet i samarbeid med en referansegruppe fra Rørentreprenørene Norge, FG, rør- og leverandørbransjen.

Steven Plumer (FM Global) fortalte om bruk og muligheter med FM-regler og FM-prosjekter. For første gang får vi en presentasjon av FM, Factory Mutual, som er en stor forsikringsaktør over hele verden med eget regelverk hvor over 30 % av de ansatte er ingeniører. 

FM har noen de viktigste laboratoriene for test og godkjenning av sprinklermateriell. Deres regler ligger ute på nettet gratis og flere vil møte prosjekter hvor FM-anlegg er beskrevet. Vi jobber for å få et tilbud om FM-kurs i Norge slik at flere skal kunne gå inn i en saksbehandling med ingeniørene fra FM Global.

Einar Melheim (Norsk Vann) formidlet god informasjon om slokkevann og fokuserte på at ny veildeningstekst til Forebyggendeforskriften må vi ha på plass. SINTEF/SB er engasjert til å utarbeide en rapport om offentlig vanntilførsel til slokkevann. Det har vært en stor gruppe bestående av personer fra vannverk, kommuner, brannvesen og sprinklerbransje som har bidratt. Rapporten ble presentert hvor det var fokus på nettmodell, tappeprøver og krav til tilbakestrømssikring.

Arnstein Fedøy (BFO) var veldig tydelig på nye regler for sentralgodkjenning. Han orientert om BFO og ga en takk til FG for et flott arrangemenet.

Trond S. Andersen (DiBK) orienterte om myndighetenes bakgrunn for endring av kravene til sentral godkjenning. Kommunene skal dreie bruk av sin tid fra saksbehandling til tilsyn. Det gjøres omtrent 10 % tilsyn. Videre ble det orientert om TEK17, hvor det blir pekt på at store forenklinger eller kostnadsreduserende tiltak finnes ikke.

Dagen ble avrundet med en paneldebatt.

Onsdag 16. mars 2016

Kristian Grimstvedt (TI), Per Arne Lindvik (TI) og Ronny Samuelsen (Multiconsult) ga en innføring i ny kontrollveiledning (FG 940:4). Det skilles mellom avvik og merknad. Avvikene skal kategoriseres. Det er lagt til et veiledningsskjema som skal benyttes ved 1. gangskontroll og rutinekontroll med forslag til poengtrekk. Dette skal kjøres en pilot, så blir det en høringsrunde, deretter skal ny kontrollveiledning tas i bruk samtidig som ESS overføres til FG-kontroll. (Presentasjonen blir ikke lagt ut.)

John-Erik Westby (JE Concult) fortalte om neste versjon av NS-EN 12845 og andre relevante standarder.

Stella B. Falkeid fortalte om funn i sin masteroppgave som omhandler avvik. Eier har større tillitt til brannvesenet enn til en sprinklerkontrollør. Eier har vanskelig for å forstå dette da ingen snakker med han om risiko og betydnignen av avvik på anlegget. Masteroppgaven er tilgjengelig på www.slokkeanlegg.no

Henrik Johansson (Tyco) ga en god orientering om rørsystemer i stål.

Torleif Østrem Olsen (TI) og Arve Brekken (TI) orientert om status i ordningen siden oppstarten i 2012. Det ble forklart hvordan tilsynene gjennomføres og hvilke funn de har kartlagt. Det er gjennomført mange tilsyn med tilfredsstillende resultat.  

Stefan Kratzmeir (VdS) fortalte om VdS og om watermist. VdS 3188 er en retningslinje for watermist sprinkler and extinguishing systems.

Jack Carbone (Victaulic) sitt tema var Flexible Sprinkler Hose Bracketry.

Vidar Seterløkken (Noralarm) hadde fokus på deteksjonsprinsipper, krav (ny TEK og ny FOB) og oppfølging av brannalarmanlegg, hvor Noralarm har laget et system for det.

Terje Hagelund (If Sikkerhetssenter) fortalte om oppstarten av sprinklerskolen og hvem som er målgruppen. Dette er et supplement til det som eksisterer av opplæring i dag. Det er et praktisk rettet kurs for å gi kompetanse på hvordan brann utvikler seg og hvordan sprinkleranlegg fungerer.

Ingrid Alvsåker (BTF, COWI) viste frem sprinklerstatistikken for 2015. Den viser en liten nedgang. Ingrid takket FG for en topp konferanse med viktige og riktige temaer.  

 

Takk til møteleder Mina Saunte og til alle for deres deltakelse.

Utstillere 

 

 Konferansebilder